Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zněním Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) tímto uděluji společnosti ROS, a.s., IČ 63472406, se sídlem Poříčí 124/3,  639 00 Brno (dále jen „ROS“), souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové adresy, případně dalších mnou uvedených osobních údajů) k marketingovým účelům, tedy k zasílání personalizovaných marketingových nabídek ohledně produktů a služeb značky Volkswagen a Audi.

 

Dále prohlašuji a potvrzuji, že jsem byl ze strany ROS informován a poučen o možnosti uplatnit svá práva subjektu údajů za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, konkrétně právo:

  1. na přístup k osobním údajům;
  2. na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů;
  3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
  4. na omezení zpracování osobních údajů;
  5. na přenositelnost údajů;
  6. vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
  7. podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Jsem si vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen na dobu 10 let ode dne jeho udělení, mohu kdykoli odvolat na udaje@rosauto.cz, a že bližší informace o mých právech a zpracování mých osobních údajů ze strany ROS jsou dostupné na www.rosauto.cz a také u pověřence ROS na e-mailové adrese udaje@rosauto.cz